01208322 Mechanical Vibration (การสั่นสะเทือนทางกล)

แผนการเรียน (Syllabus)

2011_Mechanical Vibrations_Rao

*** ประกาศ 12 สิงหาคม 2564 ***

รบกวนดู exam instructions ที่หน้าแรกของข้อสอบ

ข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2564

  • สอบกลางภาค ใช้เนื้อหาวีดีโอการสอนสัปดาห์ที่ 1 ถึง 7 (บทที่ 1, 2, 3, 4)
  • สอบปลายภาค ใช้เนื้อหาวีดีโอการสอนสัปดาห์ที่ 8 ถึง 13 (บทที่ 5, 6, 9)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 1

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 2

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 3

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 4

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 5

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 6

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 7

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 8

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 9

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 10

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 11

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 12

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 13

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 14

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 15

เฉลยข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เฉลยข้อสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2560