01208322 Mechanical Vibration (การสั่นสะเทือนทางกล)

แผนการเรียน (Syllabus)

2011_Mechanical Vibrations_Rao

 

  • ให้ส่งการบ้าน ภายใน 15 นาทีแรกของคาบเรียน
  • หากไม่มาให้ฝากเพื่อนมาส่งได้ครับ
  • เขียนชื่อนามสกุล สัปดาห์ที่ หมู่ที่ บนกระดาษทุกแผ่น
  • ข้อการบ้าน ตรงกับหนังสือใหม่เวอร์ชั่น 6 (อาจไม่ตรงกับหนังสือเก่าเวอร์ชั่น 5)

*****การสอบปลายภาค****

  • สอบปลายภาค ใช้เนื้อหาวีดีโอการสอนสัปดาห์ที่ 8 ถึง 13
  • นำหนังสือของแท้เวอร์ชั่น 5 หรือ 6 เข้าได้เล่มเดียว
  • ห้ามสอดแทรกกระดาษ ให้จดในหนังสือเท่านั้น
  • เครื่องคิดเลข ใช้แบบที่คณะฯแจก

 

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 1 (การบ้านสัปดาห์ที่ 1 ได้แก่ ข้อ 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 1.19, 1.47; กำหนดส่ง วันที่ 20,21 สิงหาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 2 (การบ้านสัปดาห์ที่ 2 ได้แก่ ข้อ 1.52, 1.53, 1.73, 1.74, 1.82, 1.108; กำหนดส่ง 27, 28 สิงหาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 3 (การบ้านสัปดาห์ที่ 3 ได้แก่ ข้อ 2.45, 2.50, 2.94; กำหนดส่ง 3, 4 กันยายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 4 (การบ้านสัปดาห์ที่ 4 ได้แก่ ข้อ 2.130, 2.132, 2.134, 2.147, 2.157, 2.170, 2.181; กำหนดส่ง 10, 11 กันยายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 5 (การบ้านสัปดาห์ที่ 5 ได้แก่ ข้อ 3.11, 3.14, 3.29, 3.30, 3.61, 3.72; กำหนดส่ง 17, 18 กันยายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 6 (การบ้านสัปดาห์ที่ 6 ได้แก่ ข้อ 4.8, 4.15, 4.33; กำหนดส่ง 1, 2 ตุลาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 7 (การบ้านสัปดาห์ที่ 7 ได้แก่ ข้อ 4.67a, 4.74,  4.83; กำหนดส่ง 8, 9 ตุลาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 8 (การบ้านสัปดาห์ที่ 8 ได้แก่ ข้อ 5.1, 5.5, 5.31, 5.50; กำหนดส่ง 15, 16 ตุลาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 9 (การบ้านสัปดาห์ที่ 9 ได้แก่ ข้อ 5.52, 5.73, 5.82, 5.86; กำหนดส่ง 22, 23 ตุลาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 10 (การบ้านสัปดาห์ที่ 10 ได้แก่ ข้อ 6.1, 6.6, 6.26, 6.40, 6.41; กำหนดส่ง 29, 30 ตุลาคม 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 11 (การบ้านสัปดาห์ที่ 11 ได้แก่ ข้อ 6.51, 6.75, 6.83, 6.90; กำหนดส่ง 5, 6 พฤศจิกายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 12 (การบ้านสัปดาห์ที่ 12 ได้แก่ ข้อ 9.1, 9.3, 9.10, 9.25; กำหนดส่ง 12, 13 พฤศจิกายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 13 (การบ้านสัปดาห์ที่ 13 ได้แก่ ข้อ 9.27, 9.39, 9.49, 9.67, 9.76; กำหนดส่ง 19, 20 พฤศจิกายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 14 (การบ้านสัปดาห์ที่ 14 ได้แก่ ข้อ 10.1, 10.2, 10.7, 10.14, 10.16; กำหนดส่ง 26, 27 พฤศจิกายน 2561)

วีดีโอการสอน สัปดาห์ที่ 15 (การบ้านสัปดาห์ที่ 15 ได้แก่ ข้อ 10.23, 10.24, 10.29, 10.30; กำหนดส่ง 3, 4 ธันวาคม 2561)

 

***ใหม่*** คะแนนสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เฉลยข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2560

คะแนนสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เฉลยข้อสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2560

คะแนนสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2560