01208371 Automatic Control (การควบคุมอัตโนมัติ)

แผนการเรียน (Syllabus)

2010_Modern Control Engineering_Ogata

 

  • สอบกลางภาค ใช้เนื้อหาวีดีโอการสอนสัปดาห์ที่ 1 ถึง 6 ครับ
  • สอบปลายภาค ใช้เนื้อหาวีดีโอการสอนสัปดาห์ที่ 7 ถึง 12 ครับ
  • สอบกลางภาคและปลายภาค อนุญาตให้นำหนังสือ Ogata ของแท้เข้าได้เล่มเดียวเท่านั้น ห้ามแทรกกระดาษ
  • ให้ส่งการบ้าน ภายใน 15 นาทีแรกของคาบเรียน
  • หากไม่มาให้ฝากเพื่อนมาส่งได้ครับ
  • เขียนชื่อนามสกุล สัปดาห์ที่ หมู่ที่ บนกระดาษทุกแผ่น

(การบ้านสัปดาห์ที่ 1 ได้แก่ ข้อ B-2-1, B-2-2, B-2-3, B-2-5, B-2-7; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562)

(การบ้านสัปดาห์ที่ 2 ได้แก่ ข้อ B-2-8, B-2-9, B-2-11, B-2-13; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562)

(การบ้านสัปดาห์ที่ 3 ได้แก่ ข้อ B-3-5, B-3-6, B-3-8, B-3-12; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

(การบ้านสัปดาห์ที่ 4 ได้แก่ ข้อ B-4-1, B-4-2, B-4-5, B-4-9; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)

(การบ้านสัปดาห์ที่ 5 ได้แก่ ข้อ B-5-2, B-5-3, B-5-11, B-5-19; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

(การบ้านสัปดาห์ที่ 6 ได้แก่ ข้อ B-5-20, B-5-22, B-5-26; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

(การบ้านสัปดาห์ที่ 7 ได้แก่ ข้อ B-6-1, B-6-2, B-6-11; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562)

ชีทอาจารย์_ขั้นตอนการวาด Root locus plot

(การบ้านสัปดาห์ที่ 8 ได้แก่ ข้อ B-6-17, B-6-19, B-6-21; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561)

การออกแบบ Lead; การออกแบบ Lag; การออกแบบ Lag-Lead

(การบ้านสัปดาห์ที่ 9 ได้แก่ ข้อ B-7-1, B-7-3, B-7-4; กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561)

ชีทอาจารย์_Frequency response 1; การวาด Bode diagrams 1; การวาด Bode diagrams 2

(การบ้านสัปดาห์ที่ 10 ได้แก่ ข้อ B-7-12, B-7-15, B-7-24; B-7-26 กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561)

ชีทอาจารย์_Frequency response 2

(การบ้านสัปดาห์ที่ 11 ได้แก่ ข้อ B-7-26, B-7-32, B-7-34 กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561)

ชีทอาจารย์_Control design; การออกแบบ Lead; การออกแบบ Lag; การออกแบบ Lag-lead 1; การออกแบบ Lag-lead 2

(การบ้านสัปดาห์ที่ 12 ได้แก่ ข้อ B-8-6, B-8-11 กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561)

(ไม่มีการบ้านสัปดาห์ที่ 13)

(ไม่มีการบ้านสัปดาห์ที่ 14)

(ไม่มีการบ้านสัปดาห์ที่ 15)