Alumni (ศิษย์เก่า)

นายภูมิ จาตุนิตานนท์

Mr. Poom JATUNITANON

จบการศึกษา (18/04/2560)

ปริญญาเอก

การศึกษาวิธีการควบคุมหลายแบบจำลองชนิดทำนายล่วงหน้าสำหรับแผ่นอุณหภูมิหลายตำแหน่ง

The Study of Multi Model Predictive Control Strategy for Multi-zone Thermal Plates System

poom_legend@hotmail.com

==================================

นายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์

Mr. Surarerk MEEUDOMPONG

จบการศึกษา (15/08/2559)

ปริญญาโท

การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณ สำหรับลิ้นปีกผีเสื้อของเครื่องยนต์ดีเซล

Quantitative Feedback Control for Diesel Engine Throttle

m.surarerk@gmail.com

==================================

นายฐกัด เบญจเลิศยานนท์

Mr. Takat BENJALERSYARNON

จบการศึกษา (15/08/2559)

ปริญญาเอก

การออกแบบตัวควบคุมติดตามแทรคในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Track-Following Controller Design in Hard Disk Drives Using Quantitative Feedback Theory

tac_m@msn.com

==================================

นายดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช

Mr. Dumrongsak KIJDECH

จบการศึกษา (16/03/2558)

ปริญญาโท

การพัฒนาชุดควบคุมเครื่องยนต์คู่ขนานสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม (PDF FILE)

Development of Parallel Engine Control Unit for Diesel-Dual-Fuel Engine

==================================

นาวาเอกชลวิทย์ พฤทธพงศ์ ร.น.

Capt. Chonlawit PHRUETTHAPHONG RTN.

จบการศึกษา (16/06/2558)

ปริญญาเอก

การศึกษาในเชิงทำการทดลองโดยนำวิธีการปรับปรุงสัญญาณป้อนเข้าที่มีการปรับตัวได้โดยตรงด้วยระบบควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อลดทอนความสั่นสะเทือนส่วนที่เหลือของแขนกลแบบยืดหยุ่นและไม่แน่นอน (PDF FILE)

Experimental Study of Direct Adaptive Input Shaping Using Supervisory Fuzzy System to Reduce Residual Vibration of an Uncertain Flexible Link Robot

chellowit@yahoo.com

==================================

นายกิตติพงษ์ เยาวาจา

Mr. Kittipong YAOVAJA

จบการศึกษา (16/03/2558)

ปริญญาเอก

การควบคุมแบบฟัซซี่ซุปเปอร์ไวเซอร์รี่ของการน็อกของเครื่องยนต์และระบบทางเดินอากาศในเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม (PDF FILE)

Fuzzy Supervisory Control of Engine Knock and Air-Path System in Diesel-Dual-Fuel Engine

yaovaja@hotmail.com

==================================

นายพงศกร กวีสุนทรเสนาะ

Mr. Pongskorn KAVEESOONTORNSANOH

จบการศึกษา (17/11/2557)

ปริญญาโท

การรักษาสมดุลของหุ่นยนต์สองล้อด้วยตัวคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น และตัวควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟ (PDF FILE)

Self-Balancing of Two-Wheeled Mobile Robot with Linear Quadratic Regulator and Model Predictive Controller

pongskorn_mhe08@hotmail.com

==================================

นายสัจจา ตะเวทิพงศ์

Mr. Sajcha TAWAYTIBHONG

จบการศึกษา (18/08/2557)

ปริญญาโท

การปรับเปลี่ยนสัญญาณนำเข้าแบบปรับตัวได้ด้วยการกำหนดอัตราการขยายและการแสวงหาค่าสุดขีดประยุกต์ใช้กับแขนกลเชื่อมโยงยืดหยุ่นได้ (PDF FILE)

Extremum-Seeking Gain-Scheduled Adaptive Input Shaping Applied to Flexible-Link Robot

p_peng_hahaha@hotmail.com

==================================

นายเสริมศักดิ์ โชตนา

Mr. Sermsak CHOTANA

จบการศึกษา (16/07/2557)

ปริญญาโท

การปรับโดยอัตโนมัติของตัวควบคุมแบบพีไอดีด้วยการแสวงหาค่าสุดขีดประยุกต์ใช้กับลิ้นปีกผีเสื้อของเครื่องยนต์ (PDF FILE)

Automatic Tuning of PID Controller Using Extremum Seeking Applied to Engine Throttle

im_por_tantzz@hotmail.com

==================================

นายศุภรัฐ ดำยศ

Mr. Supparat DAMYOT

จบการศึกษา (16/06/2557)

ปริญญาโท

การควบคุมความดันเชื้อเพลิงในระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วมโดยใช้การควบคุมแบบแผนเลื่อนในเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม (PDF FILE)

Fuel Pressure Control in Common-Rail Injection System Using Sliding-Mode Control in Diesel-Dual-Fuel Engine

supparat.d@gmail.com

==================================

นางสาวนิชานันท์ ศรีแก้ว

Miss Nichanun SRIKAEW

จบการศึกษา (17/04/2557)

ปริญญาโท

การควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมกับแก๊สธรรมชาติด้วยวิธีการควบคุมแบบแผนเลื่อน (PDF FILE)

Idle Speed Control of Diesel-Dual-Fuel Engine with Natural Gas using Sliding Mode Control

bonita_air@hotmail.com

==================================

นายณพล ธนะปกรณ์

Mr. Naphon THANAPAKORN

จบการศึกษา (17/04/2557)

ปริญญาโท

การลดการสั่นรัวตกค้างสำหรับการควบคุมการแสวงหาวงของหน่วยขับของจานบันทึกแบบแข็งโดยวิธีการปรับรูปร่างสัญญาณนำเข้า (PDF FILE)

Residual Vibration Reduction for Track Seeking Control of Harddisk Drive using Input Shaping Method

liviathanmkii@hotmail.com

==================================

นายศักย บุญชูวิทย์

Mr. Sakaya BUNCHOOWIT

จบการศึกษา (16/11/2555)

ปริญญาโท

การศึกษาการควบคุมการสั่นของโครงสร้างสองชั้นจำลอง โดยใช้ตัวควบคุม เอชอินฟินิตี้ ความไวผสม (PDF FILE)

Study of Vibration Control of A Two-Floored Building Model Based on H-Infinity Mixed Sensitivity Controller

sakaya.bcw@hotmail.co.th

==================================

นายบัณฑิต จิรนันทศักดิ์

Mr. Bundit JIRANANTASAK

จบการศึกษา (16/11/2555)

ปริญญาโท

การประมาณค่าปริมาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมโดยใช้เทคนิคตัวกรองคาลมาน (PDF FILE)

In-Cylinder Air Estimation on a Diesel Dual Fuel Engine Using a Kalman Filter Technique

Bunditji@hotmail.com

==================================

นายวัชรพล บิลหะยีหมัด

Mr. Wacharapol BINHAYIHMAT

จบการศึกษา (17/09/2555)

ปริญญาโท

การควบคุมยานพาหนะสองล้อด้วยตัวควบคุมฟัซซี่ (PDF FILE)

Fuzzy Control of Two-Wheeled Vehicle

wacharapol_ku@hotmail.com

==================================

นางสาวจิตนภา สุนทราจารย์

Miss Jitnapa SOONTRAJARN

จบการศึกษา (18/06/2555)

ปริญญาโท

การลดการสั่นสะเทือนในแขนกลชนิดแขนยืดหยุ่นสูงด้วยวิธีการปรับแต่งสัญญาณนำเข้า (PDF FILE)

Input Shaping to Reduce Vibration in Human-Operated Very-Flexible-Link Robot Manipulator

pandev_666_3@hotmail.com

==================================

นายเอกนรินทร์ สุขรักษา

Mr. Eknarin SOOKRAGSA

จบการศึกษา (16/01/2555)

ปริญญาโท

การปรับลักษณะตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาสองแกน (PDF FILE)

Reference Position Shaping to Reduce Vibration in Slewing of a Double Pendulum

tontan_kku@hotmail.com

==================================

นางสาวกนกรัตน์ แซ่เฮ้ง

Miss Kanokrat SAE-HENG

จบการศึกษา (16/06/2554)

ปริญญาโท

การปรับลักษณะตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของแขนกลข้อต่อยืดหยุ่น (PDF FILE)

Real-Time Reference Position Shaping to Reduce Vibration in Slewing of a Flexible-Joint

focous_ly@hotmail.com

==================================

นายพุฒิพงศ์ ขุนทรง

Mr. Putthipong KHUNSONG

จบการศึกษา (16/06/2554)

ปริญญาโท

การหลบหลีกสิ่งกีดขวางของรถอัจฉริยะบนพื้นราบด้วยกลจักรวิทัศน์และตัวควบคุมแบบพีไอดี (PDF FILE)

Intelligent Car Obstacle Avoidance on Horizontal Ground Using Machine Vision and PID Controller

detectkids@hotmail.com

==================================

นายกิตตินันท์ ประเสริฐสม

Mr. Kittinun PRASERTSOM

จบการศึกษา (16/06/2554)

ปริญญาโท

พาหนะสองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก

New Dimension Two Wheeled Vehicle

==================================

นายฐกัด เบญจเลิศยานนท์

Mr. Takat BENJALEARSYARNON

จบการศึกษา (31/05/2553)

ปริญญาโท

การควบคุมลูกตุ้มนาฬิกาหัวกลับสองแกนด้วยวิธีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด (PDF FILE)

Balancing of Two-Stage Inverted Pendulum by Optimal Control Method

tac_m@msn.com

==================================

นายบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์

Mr. Bundit INSEEMEESAK

จบการศึกษา (16/11/2552)

ปริญญาโท

การออกแบบหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ (PDF FILE)

Design of an Intelligent Two-Wheeled Robot

Bundit288@hotmail.com

==================================

นายธนพล ศรีวงษา

Mr. Tanapon SRIVONGSA

จบการศึกษา (16/11/2552)

ปริญญาโท

การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันลมขนาดเล็ก (PDF FILE)

Rotor-Speed Control-System Design for Small Wind Turbine

tanapon0215@hotmail.com

==================================

นายกาญจนะ ชาวบ้านเกาะ

Mr. Kanjana CHAWBANKOR

จบการศึกษา (16/11/2552)

ปริญญาโท

การออกแบบหุ่นยนต์สำรวจท่อแอร์ (PDF FILE)

Design of Air-duct Surveying Robot

==================================

นายนิติรงค์ พงษ์พานิช

Mr. Nitirong PONGPANICH

จบการศึกษา (28/04/2552)

ปริญญาโท

การควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยใช้เทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง (PDF FILE)

Command Shaping Applied to Point to Point Motion of Hard Disk Actuator

aook-aik@hotmail.com

==================================

นายชาคริต ศรีนางแย้ม

Mr. Chakrit SRINANGYAM

จบการศึกษา (28/04/2552)

ปริญญาโท

การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณของแขนกลชนิดสองข้อต่อ (PDF FILE)

Quantitative Feedback Control of a Two-Link Robot Manipulator

oxigen_del@hotmail.com

==================================

นายภูวดล โพธิ์แดง

 Mr. Puwadon POEDAENG 

 จบการศึกษา (28/04/2552) 

 ปริญญาโท 

 การควบคุมป้อนกลับเชิงปริมาณสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (PDF FILE)

 Quantitative Feedback Control of Hard Disk Actuator 

moopuwadon@hotmail.com

==================================

นายธีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย

Mr. Teeraphong TRAKOOLCHOKUMNUAY

จบการศึกษา (13/03/2552)

ปริญญาโท

การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์แบบข้อต่อยืดหยุ่นได้โดยใช้เทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง (PDF FILE)

Command Shaping Applied to Point-to-Point Motion of a One-link Flexible-Joint Robot

Poohnaruk_10@hotmail.com

==================================

นายกิตติพงษ์ เยาวาจา

Mr. Kittipong YAOVAJA

จบการศึกษา (21/11/2551)

ปริญญาโท

การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธิ์สูง

Optimal Control of a Two-wheeled Robot with High Bandwidth Tilt Measurement

yaovaja@hotmail.com

==================================

นายกนกศักดิ์ เอี่ยมสมัย

Mr. Kanoksak IEMSAMAI

จบการศึกษา (21/11/2551)

ปริญญาโท

การหาสมการทางคณิตศาสตร์ของแขนกลชนิดยืดหยุ่น (PDF FILE)

System Identification of a One-Link Flexible-Link Robot Manipulator

bird_honest@hotmail.com

==================================

นายสิริชัย นิธิอุทัย

Mr. Sirichai NITHI-UTHAI

จบการศึกษา (21/11/2551)

ปริญญาโท

การควบคุมแขนกลหนึ่งแขนแบบมีข้อต่อยืดหยุ่นได้โดยใช้เทคนิคแบ็คสเต็ปปิ้งอินเทลลิเจนท์ (PDF FILE)

Control of a One-Link Flexible-Joint Robot Using Backstepping Intelligent Control

timberwolf_777@hotmail.com